Halaman Utama

Selamat Datang di WikiMuslim.or.id
Rujukan kaum muslimin dalam memahami Agama Islam secara benar dan terstruktur.

Artikel Terbaru

Huruf Yaa

Definisi Huruf Yaa (الياء) adalah huruf ke-28 atau yang terakhir dalam abjad Arab. Sifatnya jahr (jelas). Tempat keluar huruf tersebut ialah tengah-tengah lidah dengan langit-langit atas. Macam-Macam Huruf Yaa dan Penggunaannya Yaa Al-Mutakallim Yaitu huruf yaa yang bersambung dengan isim, fi’il, dan huruf. Yaa Al-Mutakallim terdapat di beberapa keadaan: Mansuhub sebagai maf’ul bih Keadaan nashab… read more »

0 comments

Balaghah

Definisi Balaghah Secara Bahasa Balaghah diambil dari bentuk mashdar dari بَلُغَ (seorang laki-laki dewasa apabila sudah baligh). [1], [2] Secara Istilah Balaghah secara istilah dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang dengannya seseorang mampu untuk menyusun perkataan yang berbekas di telinga pendengar. [3] Dan dikatakan juga, Balaghah adalah pernyataan atas sebuah makna yang benar dimana dituturkan dengan… read more »

0 comments

Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Nama dan Nasab beliau Namanya adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir  bin Abdullah  bin Nashir bin Hamd Keluarga As- Sa’di dari Nawashir bani tamim [1], salah satu suku terkemuka dari suku Bani Tamim. [2] Kelahiran Beliau Beliau dilahirkan di Unaizah pada tanggal 12 Muharram 1307 Hijriah [3]. Unaizah merupakan salah satu daerah Al-Qashim. Ibu beliau… read more »

0 comments

Fatimah bint Muhammad

Ia adalah wanita terbaik pada zamannya, pemimpin para wanita kaum muslimin, anak dari manusia terbaik, bahkan anak dari rasul terbaik, yaitu Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ibunya juga seorang wanita yang terbaik diantara empat wanita terbaik penduduk surga, yaitu Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu ‘anha. “Wanita surga yang paling utama adalah Khadijah (bint Khuwailid), Fatimah… read more »

0 comments

Khitbah

Definisi Khitbah Khitbah artinya: إظهار الرغبة في الزواج بامرأة معينة, وإعلام وليها بذلك “Menunjukkan keinginan untuk menikahi seorang wanita tertentu dan menyampaikannya kepada walinya.” [1] Maka orang yang melakukan ini disebut sudah mengkhitbah. Tidak boleh lelaki lain masuk mengkhitbah hingga lelaki pertama ditolak atau menolak atau dia mengizinkan pelamar kedua. Dan tidak boleh bagi si… read more »

0 comments

Syirik

Definisi Syirik Definisi secara bahasa Secara bahasa, kata syirik mengandung makna persekutuan, penyertaan, pembandingan, pencampuran, penyamaan. Ibnu Faris berkata, “Huruf syin (ش), raa (ر), dan kaaf (ك), adalah akar kata yang memiliki dua makna asal. Pertama menunjukkan pada makna muqaranah (penyertaan, pembandingan) dan lawan dari kesendirian. Dan yang kedua menunjukkan makna imtidad (perpanjangan) dan istiqamah… read more »

0 comments

Rujuk

Wanita yang ditalak dengan talak satu atau dua, masih memungkinkan untuk dirujuk oleh suaminya. Apa yang dimaksud dengan rujuk, dan bagaimana hukum-hukumnya? Definisi Rujuk Dalam bahasa Arab, rujuk (الرجوع), atau disebut juga dengan kata raj’ah atau rij’ah (الرجعة) memiliki arti kembali. Dikatakan seseorang merujuk istrinya apabila dia mengembalikan istrinya kepada dirinya setelah dicerai atau ditalak…. read more »

0 comments

Takwa

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Maka beliau menjawab, تَقْوَى اللهِ وَحُسنُ الخُلُقِ “Takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus.” [1] [2] Definisi Takwa Secara bahasa, kata “Takwa” terbentuk dari akar kata yang tersusun dari huruf waw, qaaf dan yaa. Ibnu Faris berkata, “Huruf… read more »

0 comments

Tawakal

Tawakal kepada Allah menempati kedudukan yang sangat tinggi nan agung dalam agama. Tawakal merupakan konsekuensi dari keimanan. Bahkan Allah menjadikan tawakal sebagai syarat bagi keimanan. Keimanan tidak akan terwujud dengan benar kecuali dengan tawakal kepada Allah. Allah berfirman, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ “Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang… read more »

0 comments

Talak

Definisi Talak Secara bahasa, talak bermakna melepaskan ikatan dan membebaskan. Dikatakan “Aku men-talak unta dari ikatannya”, jika aku melepaskan ikatannya dan membebaskannya. [1] [2] [3] Adapun menurut istilah, talak berarti berpisah dari istri dengan melepaskan ikatan pernikahan atau sebagiannya, dengan lafal tertentu. [4] Dalil Adanya Syariat Talak Tidak ada perselisihan antara para ulama tentang adanya… read more »

0 comments

Show All Article >>

Sidebar