Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di

Nama dan Nasab beliau

Namanya adalah Abu Abdillah Abdurrahman bin Nashir  bin Abdullah  bin Nashir bin Hamd Keluarga As- Sa’di dari Nawashir bani tamim [1], salah satu suku terkemuka dari suku Bani Tamim. [2]

Kelahiran Beliau

Beliau dilahirkan di Unaizah pada tanggal 12 Muharram 1307 Hijriah [3]. Unaizah merupakan salah satu daerah Al-Qashim. Ibu beliau meninggal dunia saat beliau berumur empat tahun dan ayah beliau meninggal dunia pada saat beliau berumur tujuh tahun. [2] Maka iapun menjadi yatim piatu kemudian ibu tirinyalah yang mengasuhnya dan ibu tirinya sangat menyayanginya. Ketika beliau beranjak remaja, ia tinggal bersama kakak tertuanya, Hamd. Kakaknya inilah yang mendorongnya menuju halaqah ilmu, dan dia pula yang memelihara beliau serta menangggung keperluanya. Maka iapun tumbuh dengan baik di rumah kakaknya. [4]  Adapun bapaknya adalah seorang penghafal Alquran, cinta terhadap ilmu demikian pula keluarganya, ia terkenal dengan kedermawanan dan kebaikan. Ia sering membacakan kepada manusia kitab-kitab yang bermanfaat ketika selesai shalat dan dia juga menjadi imam dan khatib di masjid Unaizah. [5]

Pertumbuhan dan Perjalanan Menuntut Ilmu

Beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang shalih dan mulia, beliau telah diketahui keshalihan dan ketakwaannya sejak usia dini, bersemangat, tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi. [6] Maka ia menghafal al-Quran pada usia sebelum mencapai 12 tahun. Kemudian iapun pergi menuntut ilmu dengan semangat yang tinggi kepada syaikh yang ada di negerinya dan syaikh yang datang mengunjungi negerinya . [7] Beliau hanya menyibukkan waktu untuk menuntut ilmu, baik secara hafalan, pemahaman, pembelajaran, pengulangan penelaahan, hingga dalam usia yang masih kecil tersebut, beliau mampu memperoleh segala apa yang tidak mampu diperoleh oleh orang lain seusia beliau dalam masa yang Panjang. [8] Para masyaiknya sangat takjub dengan kepandaian, keluhuran budi dan keistiqomahan, semangat dalam menuntut ilmu disertai dengan kemulian akhlak beliau. Beliau banyak sekali menghafal matan-matan ilmu dalam dada beliau. [9]

Ketika teman-temannya sesama penuntut ilmu melihat keunggulan beliau dari mereka dalam belajar dan kematangannya, akhirnya mereka belajar kepada beliau, dan menuntut ilmu dari beliau sedangkan saat itu beliau masih berusia baru baligh, yang  pada akhirnya beliau pada saat itu (dalam usianya yang masih belia) telah menjadi murid sekaligus guru. Kemudian beliau mulai menelaah karya-karya tulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, dan ketika beliau mengkajinya Allah menerangi hati nurani beliau. Sehingga beliau bisa mengambil manfaat yang banyak darinya, hingga bertambahlah ilmu beliau dan meluaslah jangkauan  pengetahuan beliau sampai kepada derajat ijtihad dan meninggalkan taqlid; beliau mampu memilah dari dalil-dalil kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ dan masyarakat mendapatkan manfaat darinya dan beliaupun memudahkan dari mereka perkara-perkara yang ruwet. Maksudnya beliau menjadi tokoh referensi bagi negerinya dan penopang mereka dalam berbagai kondisi dan urusan mereka. Beliau adalah guru bagi murid, penceramah umum, imam masjid agung dan juru khotbahnya, mufti negeri, penulis dokumen-dokumen penting, pemprakarsa wasiat dan wakaf, penghulu pernikahan, dan beliau adalah tokoh penasehat mereka dalam segala urusan mereka. [10]

Sifat Fisik dan Akhlak Beliau

Beliau memiliki tubuh yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, badan agak tebal, kulit putih kemerahan, janggot dan rambutnya berwarna putih sejak berumur kurang lebih 28 tahun, [11] wajahnya bulat dan bagus, terpancar cahaya dari kebagusan wajahnya dan warnanya jernih. [12]

Syaikh As-Sa’di adalah seseorang yang murah hati, terbuka, wajahnya berseri-seri terhadap anak-anak maupun dewasa, orang yang dikenal maupun selain mereka. Beliau sejak kecil tidak tergiur dengan dunia, hingga Allah mencabut nyawa beliau. Beliau memiliki akhlak yang  lembut dari angin sepoi, lebih segar daripada air mineral, beliau tidak mencerca karna suatu ketergelinciran dan tidak pula menghukum karna suatu kekasaran. Allah telah menganugrahkan kepada beliau kecintaan dalam hatinya, keteguhan dalam jiwanya, hingga seluruh negeri mencintainya, sepakat dalam menghormatinya, akhirnya beliau memiliki kepemimpinan bagi masyarakat; seluruh titahnya dilaksanakan , perkataannya didengar, dan perintahnya ditaati. [13]

Beliau adalah seseorang yang sangat rendah hati terhadap anak kecil maupun dewasa, terhadap kaya maupun yang miskin, semuanya sama. Beliau sangat suka berkumpul bersama masyarakat umum maupun para tokoh pada berbagai kegiatan maupun perkumpulan mereka dan apabila beliau berkumpul bersama yang itu maupun yang ini, niscaya perkumpulan itu akan beribah menjadi perkumpulan ilmu. Jika beliau bersama para penuntut ilmu, niscaya beliau membahas kajian ilmu bersama mereka, dan bila bersama masyarakat umum, beliau memberikan wejangan kepada mereka tentang segala hal yang berguna bagi mereka, baik agama maupun dunia mereka. Oleh karna keistimewaan inilah – yang menunjukkan pada keterbukaan kesadarannya, terangnya kecerdasan dan keluasan cakrawalanya- Anda bisa mendapatkan bahwa orang –orang yang menghadiri majelis-majelis ilmunya mengambil ilmu yang banyak dan manfaat yang besar darinya (Sirah al-Allamah, Syaikh Abdurrahman as-Sa’di, hal. 11) [14]

Guru-guru beliau

Beliau mengambil ilmu dari beberapa syaikh diataranya:

 • Syaikh Ibrahim bin Muhammad Jasir (w.1339 H)
 • Syaikh Ibrahim bin shalih bin ‘Isa (w.1343)
 • Syaikh Shalih bin ‘Utsman al-Qadhi (w.1351)
 • Syaikh Sha’ab bin Abdullah at-Tuwaijiri (w.1339)
 • Syaikh Abdullah bin ‘Ayidh al-‘Uwaidi al-Harbi (w.1322)
 • Syaikh ‘Ali bin Muhammad as-Sinani (w.1339)
 • Syaikh ‘Ali bin Nashir Abu Wadi (w. 1361)
 • Syaikh Muhammad al-Amin Mahmud as-Syinqithi (w.1351)
 • Syaikh Muhammad bin Abdul ‘Aziz bin Mani’ (w.1385)
 • Syaikh Muhammad bin Abdul Karim as-Syibl (w.1343) [9]

Beliau banyak terpengaruh dengan pelajaran dari dua orang syaikh yakni Syaikhul  Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Beliau kemudian membaca kitab dua syaikh tersebut, meringkasnya, mesyarahnya, menganjurkan para penuntut ilmu untuk membacanya. Dan telah nampak dengan jelas pengaruhnya dalam perkataan beliau, pilihan-pilihan beliau dalam masalah fiqih, metode istinbath, jauh dari taklid dan semangat mengikuti dalil. [9]

Murid-Murid Beliau

Banyak sekali murid-murid yang menuntut ilmu dari beliau diantara mereka adalah:

 • Syaikh Sulaiman bin Ibrahim Al-Bassam
 • Syaikh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Muthawwa’
 • Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, imam masjid agung di Unaizah dan anggota dewan ulama besar
 • Syaikh Ali bin Muhammad bin Zamil Alu Sulaiman
 • Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz al-Aqil, mantan ketua al-Hai’ah ad-Daimah di Majelis al-Qadha’ al-A’la dan pensiunan anggota Majelis Al-Qadha’ al-A’la.
 • Syaikh Abdullah bin Abdurrahman bin Shalih al-Bassam, anggota dewan ulama besar
 • Syaikh Muhammad bin Sulaiman bin Abdul Aziz al-Bassam, dan beliau juga pernah mengajar di Mekkah al-Haram beberapa waktu lamanya. [15]

Dan masih banyak lagi murid beliau sebagaimana disebutkan dalam kitab Manhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin [16] dan Ad-Daliilu ‘ala manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin. [17]

Kitab-Kitab Karya Ilmiah Beliau

Karya tulis beliau lebih dari tiga puluh judul dalam berbagai disiplin ilmu syariah berupa tafsir, hadits, fikih, ushul, tauhid yang kesemuanya adalah berguna dan terlepas dari kesia-siaan dan perkataan-perkataan kosong,  yang akan menuntun Anda kepada makna yang jelas sekali menurut tujuannya, tanpa ada yang dibuat-buat dan dipikir panjang, dan kebanyakan beliau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan contoh konkrit, agar makna yang dikehendaki dapat sampai kepada akal secara langsung tanpa kesulitan. [18]

Adapun diantara kitab karya ilmiah beliau adalah sebagai berikut:

 • Tafsirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan
 • Al-Qawa’idul Hasan li Tafsiril Quran
 • Taisirul Lathifil Mannan fi Khulashati Tafsiril Kariim
 • Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu ‘Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami’il Akhbar
 • Al-Qaulus Sadid fi Maqashidit Tauhid
 • Sual wa Jawab fi Ahammil Muhimmat
 • At-Taudhih wal Bayan li Syajaratil Iman
 • Ad-Dauratul Bahiyyah Syarhul Qashidati Taiyah
 • Al-Haqqul Wadhihul Mubin fi Syarhi Tauhidil Anbiyaa’ wal Mursalin minal Kaifiayatis Syafiyah
 • Manhajus Salikin wa Taudhihil Fiqhi Fiddin
 • Dan masih banyak lagi kitab beliau sebagaimana disebutkan dalam kitab Manhajus Saalikin wa Taudhihil Fiqhi Fiddin. [19]

Pujian ulama terhadap Beliau

Banyak para ulama yang memuji Beliau. Diantara pujian tersebut adalah sebagai berikut:

Berkata Syaikh Abdul Aziz bin Baz: “Beliau sangat sedikit sekali berbicara kecuali untuk hal yang membuahkan faidah, saya bersamanya tidak hanya sekali saja saat di Makkah maupun Riyadh, beliau sedikit berbicara kecuali untuk perkara-perkara ilmu, beliau sangat rendah hati, baik perangainya, barangsiapa yang membaca buku-bukunya, niscaya akan mengetahui keutamaan, keilmuan, dan perhatian beliau terhadap dalil. Maka semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas.” [20]

Berkata Syaikh Muhammad Hamid Al-Faqi: “Saya telah mengenal Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di selama dua puluh tahun, saya mengenal beliau sebagai ulama salafi, peneliti lagi pentahqiq yang mencari dalil-dalil yang benar, menyelidiki keterang-keterangan yang kuat lalu mengikutinya  dari belakang dan tidak menyimpang dengan sesuatupun …  saya mengenal beliau sebagai seorang salafi yang memahami islam dengan pemahaman yang benar, dan dikenal pada dirinya terdapat dakwahnya yang gigih dan jujur untuk selalu berusaha melakukan segala hal yang menjadi sebab-sebab penghidupan mulia, kuat, luhur dan bersih.” [21]

Berkata Syaikh Abdurrazzaq Afifi : “… Barang siapa yang membaca karya-karya tulis Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, menelaah tulisan-tulisannya, mengikuti jejak hidupnya, niscaya akan mengetahui kegigihan beliau dalam melayani ilmu, baik penelaahan maupun pengajaran, meneladani dari beliau sejarah hidup yang baik, kemuliaan akhlak, kelurusan tabiat, perlakuan adil kepada saudara-saudara dan murid-murid beliau dari diri beliau sendiri, mencari keselamatan dari hal-hal yang bisa menimbulkan kejelekan atau mendorong kepada perselisihan atau perpecahan. Akhirnya semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas.” [22]

Berkata Syaikh Shalih Al-Utsaimin: “sesungguhnya beliau sangat sedikit sekali didapatkan bandingannya pada masanya dalam ibadah, ilmu, akhlaknya, dimana beliau bergaul dengan semua orang dari anak kecil maupun dewasa sesuai kondisinya yang sepatutnya, memeriksa kondisi orang-orang miskin lalu memberikan kepada mereka segala sesuatu yang dapat menutupi kebutuhannya dengan tangan beliau sendiri. Beliau adalah seorang yang sangat sabar terhadap apapun yang menyakiti beliau dari gangguan manusia dan beliau suka memaafkan orang yang terjatuh dalam ketergelinciran lalu memberikan pengarahan yang membuat orang tersebut mendapatkan maaf.” [23]

Syaikh yang terpandang, Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah ditanya pendapat beliau mengenai buku tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di, maka beliau menjawab, “Buku tafsir itu sangatlah baik, dan memiliki pembahasan yang baik pula, walaupun sebenarnya telaah saya terhadap buku tersebut sedikit sekali, namun menurut batas pengetahuanku terhadapnya jelas sekali buat saya bahwa beliau itu seorang penulis yang baik dan memiliki pandangan jeli yang tegak di atas perinsip-prinsip dasar syariat dan beliau tidak menampakkan sifat kaku dan fanatisme apapun. Dan sungguh saya pernah bertemu dengan beliau di Damaskus lebih dari empat puluh tahun yang lalu, saya menarik ilmu yang banyak darinya, saya melihat pada diri beliau ada kerendahan hati ulama, dan beliau- dalam hal ini- seperti umumnya ulama-ulama Najd yang selalu mengingatkan kembali kepada kita akan akhlak para ulama terdahulu dan kerendahan hati mereka, dan beliau tidak seperti yang lainnya, yang ilmunya menjadikan mereka tertipu dan sombong . . .” [24]

Wafatnya Beliau

Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di pada akhir hayatnya mengidap penyakit penyempitan pembuluh darah. Kemudian pada tahun 1373 Hijriah beliau bersafar menuju libanon untu berobat. Beliau tinggal di libanon selama dua bulan sampai Allah menyembuhkannya, kemudian kembali ke Unaizah dan melakukan aktivitas seperti biasa yang dulu beliau tinggalkan ketika sakit. [25]

Pada malam Rabu bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1376 Hijriah, setelah shalat Isya di al-Jami’ Al-Kabir Unaizah, setelah beliau mengajar seperti biasa di masjid, tiba-tiba beliau merasakan tubuhnya berat dan lemahnya gerakan tubuh. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada salah seorang muridnya untuk menyangga tangannya dan pergi menuntun beliau kembali ke rumahnya. Maka hal itu dilakukan oleh muridnya namun beliau pingsan ketika sampai di rumahnya. Tidak lama kemudian beliaupun kembali sadar dan menenangkan para jama’ah atas kesehatannya. Namun beliau kembali pingsan dan tidak bicara lagi setelahnya. Pada pagi harinya mereka memanggilkan beliau dokter. Kemudia dokter menyatakan bahwa beliau mengalami pendarahan di otak. Merekapun segera mengirim telegram kepada pihak Kerajaan dan segera membawa beliau menggunakan pesawat. Namun pesawat tidak bisa lepas landas karena langit yang mendung, hujan yang lebat dan pesawat kembali lepas landas pada hari kamis pagi agar bisa memungkinkan pesawat lepas landas, namun beliau meninggal pada pada saat itu. Pesawat pun kembali membawa beliau. Beliau wafat saat fajar hari kamis bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir pada umur 69 tahun yang dipenuhi dengan ilmu, pengajaran, dakwah, penulisan, nasehat, dan pengarahan. Beliau dishalatkan setelah zuhur pada hari itu dengan  sholat yang belum pernah di saksikan sebelumnya. Semoga Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau dan menempatkan beliau di Firdaus Al-A’la di surganya. [26]

Masyarakat terkejut akan wafatnya beliau dan mereka bersedih sekali atas kejadian itu hingga mata-mata mereka bercucuran air mata. Beliau meninggalkan tiga orang anak laki-laki; Abdullah, Muhammad, dan Ahmad, juga dua orang anak wanita. Sungguh banyak yang berbela sungkawa dan menuliskan kenangan baik terhadap beliau, baik dari para ulama maupun dari para sastrawan. [27]

Referensi

 1. Minhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.17
 2. Tafsiir kariimirrahman fii Tafsiir  Kalaamil Mannan hal.23
 3. Addaliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.11
 4. Addaliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.12
 5. Manhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.17
 6. Tafsiir kariimirrahman fii Tafsiir  Kalaamil Mannan hal.23.
 7. Manhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.17-18
 8. Addaliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.12
 9. Manhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.18
 10. Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan hal.24.
 11. Addaliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.19
 12. Manhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.21
 13. Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan hal.25
 14. Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, hal.25-26
 15. Tafsiir kariimirrahman fii Tafsiir Kalaamil Mannaan hal.24-25
 16. Manhajus Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.19-20
 17. Ad-Daliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.18
 18. Tafsir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan hal.25,
 19. Manhajus Saalikin wa Taudhiihil Fiqhi Fiddiin, hal.24-25
 20. Ad-Dalilu ‘ala Manhajis Salikin wa Taudhihil Fiqhi Fiddin, hal.20
 21. Ad-Daliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.20
 22. Ad-Dalilu ‘Ala Manhajis Salikin wa Taudhihil Fiqhi Fiddin, hal. 20.
 23. Ad-Dalilu ‘Ala Manhajis Salikin wa Taudhihil Fiqhi Fiddin, hal. 21.
 24. Tafsiir Karimir Rahman fii Tafsir Kalamil Mannan, hal. 28.
 25. Ad-Daliilu ‘ala Manhajis Saalikin wa Taudhiihil fiqhi Fiddiin hal.19.
 26. Manhajus Salikin wa Taudhihil Fiqhi Fiddin, hal. 26-27.
 27. Tafsiir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, hal. 26.