Tabi’in

Abu Hanifah

Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau adalah An-Nu’maan bin Tsaabit bin Zuthaa bin Maah At Taimiy Al Kufiy1, seorang ahli fiqih, ahli hadits dimana madzhab Hanafiyyah dinisbatkan kepada beliau, dimana dikatakan bahwa Madzhab Hanafiyyah adalah madzhab yang paling luas penyebarannya.2 Imam Abu Hanifah rahimahullah termasuk generasi tabi’in dimana beliau bertemu beberapa orang shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa… read more »

Sidebar