Abdul Muththalib Archives - Wikimuslim.or.id

Abdul Muththalib

Nasab Abdul Muththalib Namanya adalah Abdul Muththalib bin Hasyim, bin Abdu Manaf bin Qushaiy bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin an-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.[1] Putra Putri Abdul Muththalib Abdul Muththalib memiliki sepuluh orang… read more »

Sidebar