biografi imam Archives - Wikimuslim.or.id

Imam Al-Qurtubi

Nama Lengkap Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Qurtubi. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Nasab (garis keturunan) beliau bersambung kepada salah satu suku (kabilah) yang menempati kota Madinah tatkala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam hijrah ke sana yaitu kabilah Khajraj oleh karena itu beliau menisbatkan diri kepada Khajraj… read more »

Sidebar